ما در شبکه های اجتماعی :

دوره آموزشی مربیان IMATHS

همه چیز درباره IMATHS

بسته آموزشی مقدماتی - رده سنی 3 الی 4 سال

1A-1B-2A-2B

توضیحات:

(1A-1B) مهارت های روش Imatsh مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباط پایه،تشخیص کمیت، تشخیص اشکال و…
آشنایی با اعداد (1A)   1-8           آشنایی با اعداد (1B)  9-10

 

(2A-2B) هماهنگی دست و چشم، مفهوم نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش Imaths، اشکال هندسی و…

آشنایی با اعداد (2A)   11-14         آشنایی با اعداد (2B)  15-20

بسته آموزشی میانی - رده سنی 4 تا 5 سال

3A-3B-4A-4B

توضیحات:

(3A-3B) مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویر سازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش Imaths و…
آشنایی با اعداد (3A)   21-30           آشنایی با اعداد (3B)  1-30

(4A-4B) مفاهیم پایه ریاضی به روش Imaths، شناسایی تقارون، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی، استنباط و…

آشنایی با اعداد (4A)   1-50         آشنایی با اعداد (4B)  1-50

بسته آموزشی پیشرفته - رده سنی 6 تا 7 سال

5A-5B-6A-6B

توضیحات:

(5A-5B) مفاهیم پایه ریاضی به روش Imaths،

مفهوم فاصله و سطح، مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و…
آشنایی با اعداد (5A)   1-90           آشنایی با اعداد (5B)  1-100

(6A-6B) مفاهیم پایه ریاضی به روش Imaths،

مفهوم زمان، توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم تجزیه و ترکیب و…

آشنایی با اعداد (6A)   1-100         آشنایی با اعداد (6B)  1-100