Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - کارگاه آموزشی

Main Content

رویدادها

از رویدادهای ما آگاه شوید

کارگاه آموزشی

مدرسه مصباح - منطقه 1 تهران

این کارگاه آموزشی جهت آشنایی بیشتر با اهداف و چشم انداز ucm3 در دفتر مرکزی تهران با حضور 44 نفر ( دو کارگاه 22 نفره ) برگزار گردید.