Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - رونمایی از کتاب UCM3 - شیراز

Main Content

اخبار یو سی ام تری

جدیدترین اخبار یو سی ام تری

رونمایی از کتاب UCM3 - شیراز

رونمایی از کتاب UCM3 - شیراز

در مورخ 24 مرداد ماه 1398 از کتاب UCM3 در حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم مؤسسه، جناب آقای دکتر احد مطلقی مدیر محترم

اجرائی کشوری UCM3 و جناب آقای دکتر علیزاده مدیر محترم اجرائی UCM3 استان فارس رونمایی گردید.