Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - اعطای نمایندگی UCM3 - مجموعه آموزشی فرهنگی گلدیس تبریز با حضور دکتر احسان احدمطلقی و دکتر مسعود شقاقی

Main Content

اخبار یو سی ام تری

جدیدترین اخبار یو سی ام تری

اعطای نمایندگی UCM3 - مجموعه آموزشی فرهنگی گلدیس تبریز با حضور دکتر احسان احدمطلقی و دکتر مسعود شقاقی

 

در مورخ 7 مهر ماه 1398 قراداد اجرای طرح آموزش UCM3 با حضور دکتر احسان احد مطلقی و دکتر مسعود شقاقی، به مجموعه آموزشی فرهنگی گلدیس تبریز اعطا گردید.