Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان

Main Content

معرفی

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان

اساس دوره کمک به افراد برای استفاده بهینه از حواس و پتانسیل های نهفته مغز جهت درک بهتر دنیای پیرامون است.فلسفه دوره یو سی ام تری این است که بهبود حافظه، اصلاح طرز فکر و آمادگی ذهن سه ضلع اصلی مثلثی است که اگر به درستی شکل بگیرد زندگی را لبریز از شادی و موفقیت می کند. این دوره بر اساس معتبرترین یافته های روانشناسی با رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شده است و تمام محتوای آن در قالب بازی و سرگرمی در محیطی شاد و مفرح ارائه می گردد.

 

اساس این دوره کمک به افراد برای استفاده بهینه از حواس و پتانسیل های نهفته مغز جهت درک بهتر دنیای پیرامون است.فلسفه دوره یو سی ام تری این است که بهبود حافظه، اصلاح طرز فکر و آمادگی ذهن سه ضلع اصلی مثلثی است که اگر به درستی شکل بگیرد زندگی را لبریز از شادی و موفقیت می کند.

این دوره بر اساس معتبرترین یافته های روانشناسی با رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شده است و تمام محتوای آن در قالب بازی و سرگرمی در محیطی شاد و مفرح ارائه می گردد.