Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - برگزاری دوره تربیت مربی اصفهان

Main Content

برگزاری دوره تربیت مربی اصفهان

با تدریس دکتر احسان احد مطلقی

دوره تربیت مربی در مورخ 14 شهریور ماه 1398 به مدت 3 روز در شهر اصفهان و با تدریس دکتر احسان احد مطلقی برگزار گردید.