Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - جلسه معرفی ucm3 برای والدین دو مدرسه و هنرستان - شیراز

Main Content

جلسه معرفی ucm3 برای والدین دو مدرسه و هنرستان - شیراز

جلسه معرفی ucm3 برای والدین دو مدرسه و هنرستان - شیراز

در تاریخ 98/07/23 جلسه معرفی ucm3 توسط دکتر علیزاده برای والدین دو مدرسه و هنرستان شیراز برگزار گردید.