Skip to content

موسسه آموزشی فرهنگی عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان - آیا استفاده ۱۰۰ درصد ظرفیت مغز امکان‌پذیر است؟

Main Content

آیا استفاده ۱۰۰ درصد ظرفیت مغز امکان‌پذیر است؟

UCM3 یک طرح نوین اموزشی با توجه به تئوریهای مهم روانشناسی در حوزه حافظه، تفکر و ذهن طراحی شده و ....

 

 

UCM3 یک طرح نوین اموزشی با توجه به تئوریهای مهم روانشناسی در حوزه حافظه، تفکر و ذهن طراحی شده و سعی دارد ظرفیت نهفته مغز را فعال نماید.