مدارک مورد نیاز ثبت مربیان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت مربی در پورتال اصلی:
1- تعهدنامه محضری
2-آخرین مدرک تحصیلی

3-تصویر کارت ملی
4-تصویر شناسنامه

5-یک قطعه عکس

 

جهت تکمیل فرم تعهدنامه در بخش موسسه/مرکز باید اسم موسسه نماینده درج شود و در بخش طرح آموزشی می بایست طرح مورد نظر مثال: IMATHS/UCM3/CMATHS

درج گردد.

 

این فرم باید قبل از اقدام به شرکت در کلاس های آموزشی مربیان توسط مربی تکمیل و به یکی دفتر خانه های رسمی در سراسر کشور مراجعه و آن را تایید گواهی امضا نمایید.
بعد از تکمیل و لاک مهر شده توسط دفترخانه این فرم می بایست تحویل نماینده و در پورتال اصلی کشور ثبت گردد.