شرایط جذب مربی

ویژه تدریس در طرح های آموزشی IMATHS/UCM3/CMATHS

ذهن پویا، تفکر خلاق و حافظه کارا

UCM3

شرایط جذب:

مدرک تحصیلی:

لیسانس به بالا رشته های: علوم پایه، علوم تربیتی، روانشناسی، ریاضی و…
مثال: مدیریت، ریاضی، فیزیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع و…

سن: 24 الی 45 سال

سابق کار: تدریس
مصاحبه 

این مصاحبه توسط دفتر مرکزی انجام میگردد که می بایست نتیجه آن مورد بررسی و در نهایت به تایید کمیته علمی مجموعه برسد.

با ریاضی شاد و خلاق باش

CMATHS

شرایط جذب:

مدرک تحصیلی:

لیسانس به بالا رشته های: علوم پایه، علوم تربیتی، روانشناسی، ریاضی و…
مثال: ریاضی، فیزیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی و…

سن: 24 الی 45 سال

سابق کار: تدریس و کار با کودک

من ریاضی را دوست دارم

IMATHS

شرایط جذب:

مدرک تحصیلی:

لیسانس به بالا-(ترجیحا رشته های: علوم تربیتی، روانشناسی، ریاضی و…)

سن: 24 الی 45 سال

سابق کار در حوزه کودک