ما در شبکه های اجتماعی :

باز

گگخکنکهخح
گگخکنکهخح
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است