المان پست

بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور

بازید از مدرسه صبای نور نماینده استان تهران استان تهران مربیان گرامی سر کار خانم اسماعیلی زاده و سرکار خانم ...

بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور

بازید از مدرسه صبای نور نماینده استان تهران استان تهران مربیان گرامی سر کار خانم اسماعیلی زاده و سرکار خانم ...

معرفی سیستم UCM3 در استان گلستان

پرزنت سیستم ucm3 در جهاد دانشگاهی واحد گرگان نماینده استان ...

بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
6 اردیبهشت 1401

بازید از مدرسه صبای نور نماینده استان تهران استان تهران مربیان گرامی سر کار خانم اسماعیلی زاده و سرکار خانم ...

بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
5 اردیبهشت 1401

بازید از مدرسه صبای نور نماینده استان تهران استان تهران مربیان گرامی سر کار خانم اسماعیلی زاده و سرکار خانم ...

معرفی سیستم UCM3 در استان گلستان
5 اردیبهشت 1401

پرزنت سیستم ucm3 در جهاد دانشگاهی واحد گرگان نماینده استان ...

بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
بازدید مدیر اجرایی کشور از مدرسه صبای نور
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است