ما در شبکه های اجتماعی :

مجوزات

مجوزات اخذ شده

اعتبارنامه آموزش و پرورش

اخذ اعتبار نامه رسمی از وزارت آموزش و پرورش 

تائیدیه دوره تحصیلی متوسطه دوم

اعتبارنامه آموزش و پرورش

اخذ اعتبار نامه رسمی از وزارت آموزش و پرورش تائیدیه دوره تحصیلی متوسطه اول:

                 (پنجم،ششم،هفتم،هشتم)

اعتبارنامه آموزش و پرورش

اخذ اعتبار نامه رسمی از وزارت آموزش و پرورش 

تائیدیه دوره تحصیلی متوسطه دوم-  پایان اعتبار 15 شهریور 1401