ما در شبکه های اجتماعی :

حافظه حسی

حافظه
۱۸ تیر ۱۴۰۰

به یادآوری خاطرات، بازدید از گذشته است. الگوهای مغزی که در گذشته ذخیره شده بودند، در مرور خاطرات دوباره احیا ...