ما در شبکه های اجتماعی :

پرورش فکری UCM3

جلسه مدیر اجرایی UCM3 با معاونت فناوری و اطلاعات کانون پرورش فکری
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

در جلسه ای که با حضور مدیر اجرایی UCM3 جناب دکتر احسان احد مطلقی و معاونت فناوری و اطلاعات کانون ...